INFORMACJA

Informuję, że w dniu 18 kwietnia br odbyła się w Warszawie  manifestacja  związkowa, organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w której wzięli udział związkowcy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Poczty. Podczas manifestacji wielotysięczna grupa pocztowców poparła główne postulaty, bezpośrednio dotyczące sytuacji w naszej Spółce. Zamanifestowaliśmy nasz  sprzeciw wobec trwającej już kolejny rok redukcji zatrudnienia, która dotychczas spowodowała zmniejszenie liczby pocztowców o 12.000 etatów oraz wizji redukcji kolejnych 5.000 etatów w bieżącym roku. Taki stan powoduje ogromne utrudnienia w bieżącej działalności Spółki i ma niekorzystny wpływ na zachowanie ciągłości właściwej obsługi społeczeństwa w zakresie usług pocztowych.

Jednocześnie postulowaliśmy o wzrost wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. i wprowadzenie skutecznego systemu podwyżek wynagrodzeń. Nasze postulaty zostały uwzględnione również w petycjach, złożonych  m.in. w Ministerstwie Finansów, dotyczące  wysokości ryczałtów samochodowych za używanie do celów  służbowych samochodów prywatnych:

"...  Nieblokowania wzrostu ryczałtów samochodowych, które wypłacają m.in. pracodawcy pracownikom za używanie służbowo prywatnych aut.

Ryczałty samochodowe nie były waloryzowane od 2007 roku. W tym czasie średnie ceny benzyny i ropy drastycznie wzrosły. Aktualne przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów     używanych w Polsce w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe niż obowiązujące ryczałty. W konsekwencji obowiązujące ryczałty samochodowe, które wypłacają pracodawcy pracownikom za używanie służbowo prywatnych aut nie rekompensują ponoszonych wydatków. Pracownicy nie mogą dopłacać do funkcjonowania firm, w których pracują!
..."

Wsparliśmy również postulat, zawarty w petycjach skierowanych do Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych :

"...stosowania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w tym respektowania przez zamawiających zasady, że cena nie może być najważniejszym kryterium wyboru oferenta oraz obowiązku weryfikacji w zamówieniach publicznych, czy wykonawca w złożonej ofercie uwzględnił rzeczywiste koszty zatrudnienia, w tym zapewnił pracownikowi – w ramach umowy o pracę – wynagrodzenie na poziomie co najmniej płacy minimalnej oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy..."

Podczas przemarszu ulicami Warszawy towarzyszył nam między innymi transparent, wyraźnie obrazujący nastroje pocztowców, członków ZZPP.

Z wyrazami szacunku,
Sławomir Redmer
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN