Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania nt. wzrostu wynagrodzeń od 1 października br., zadawane m.in. za pośrednictwem Forum.

Czy Pracownicy Poczty Polskiej otrzymają przed Świętami jeszcze jakieś dodatkowe wynagrodzenie jednorazowe?

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2017 roku pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej a reprezentatywnymi Organizacjami Związków Zawodowych, do dnia 20 grudnia br. zostanie wypłacone pracownikom objętym w ww. Porozumieniu wzrostem wynagrodzeń, wyrównanie za miesiące: październik i listopad. Koszt tej operacji to kilkadziesiąt mln zł, które powiększą tegoroczne koszty pracy, szacowne na ok. 4,2 mld zł. W związku z tym nie planuje się uruchomienia dodatkowych środków w formie jednorazowej wypłaty.

Dlaczego Poczta Polska, wzorem m.in. sieci handlowych, nie daje swoim Pracownikom talonów na zakupy świąteczne?

W 2017 roku pracownicy Poczty Polskiej dwukrotnie otrzymali podwyżki wynagrodzeń, które w dużym stopniu zwiększyły koszty pracy. W Strategii Poczty Polskiej założono stałe dążenie do poprawy warunków pracy pracowników. Realizując to założenie podjęto decyzję o korzystniejszej formie poprawy warunków płacowych - poprzez wzrost stałej części wynagrodzenia.

Talony to forma jednorazowej wypłaty, która nie przekłada się na stały wzrost wynagrodzenia pracownika. W sieciach handlowych pracownicy otrzymują talony, które najczęściej można realizować w ramach sklepów sieciowych danego pracodawcy, co przekłada się na pokrycie kosztów zakupu talonów przychodami i zwiększonymi obrotami.

Dlaczego tym razem podwyżki nie otrzymali wszyscy Pracownicy?

Decyzja o przyznaniu podwyżki niemal 90 % Załogi, spełniającym kryteria związane z wysokością wynagrodzenia zasadniczego i rodzajem wykonywanej pracy, wynika z możliwości finansowych Pracodawcy. Zastosowane podejście zapewnia wzrost wynagrodzeń najliczniej reprezentowanych w Poczcie Polskiej grup zawodowych oraz pracowników najmniej zarabiających.

Co miał na myśli Prezes Poczty Polskiej mówiąc: „Podwyżki są odpowiedzią nie tylko na sytuację rynkową, ale przede wszystkim docenieniem Pocztowców – zaangażowanych i lojalnych wobec firmy.”

Intencją Prezesa było podkreślenie, iż podwyżki przyznane Pracownikom Poczty Polskiej, na przestrzeni ostatnich dwóch, to forma uznania dla Pracowników za ich trud włożony w realizację zadań, które przekładają się na wyniki Spółki. Należy również podkreślić, że w swojej wypowiedzi Prezes wskazał, iż cyt: „Jeśli - zgodnie z strategicznymi założeniami - firma systematycznie, zwiększając przychody, będzie poprawiać wynik finansowy, z całą pewnością bezpośrednio przełoży się to także na dalszy wzrost wynagrodzeń Pracowników w przyszłości.”.                                                                                                                                                                         

Kto jest uprawniony do uzyskania ostatniej 100 i 120 zł podwyżki? Jakie osoby, spełniające wymogi związane z wysokością wynagrodzenia (wszyscy zarabiający do tys. zł brutto i tylko pracownicy eksploatacji zarabiający 3,01 tys. zł – 3,5 tys. zł), nie otrzymają podwyżki?

Uprawnionymi do otrzymania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, z mocą obowiązywania od 1 października 2017 roku, wprowadzonej Porozumieniem z dnia 1 grudnia 2107 roku są pracownicy, którzy byli w zatrudnieniu w dniu 30 września 2017 roku i pozostają nadal w zatrudnieniu w dniu 1 grudnia 2017 roku, z wyłączeniem osób które na dzień 1 grudnia 2017 roku są zatrudnione na podstawie umowy o prace na okres próbny lub na dzień 1 grudnia 2017 roku pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.  Wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników spełniających powyższe warunki wynosi:

- 120 zł dla wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, których wynagrodzenie zasadnicze na dzień 1 grudnia 2017r. wynosi nie więcej niż 3 000 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat oraz

- 100 zł dla pracowników eksploatacji objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, których wynagrodzenie zasadnicze na dzień 1 grudnia 2017r. wynosi więcej niż 3 000 zł brutto i nie więcej niż 3 500 zł w przeliczeniu na pełny etat.

Do podwyżki będą zatem uprawnieni pracownicy zatrudnieni na każdy rodzaj umowy o pracę w tym na zastępstwo, z wyłączeniem zatrudnionych na dzień 1 grudnia 2017 r. na umowę na okres próbny, a także pracownicy będący na długotrwałych usprawiedliwionych nieobecnościach z tym, że tym pracownikom zostanie przyznana podwyżka wynagrodzenia po powrocie do pracy.  

Czy do uzyskania podwyżki konieczne jest podpisanie jakiś dokumentów kadrowych?

Tak. Każda zmiana w warunkach wynagradzania pracownika musi być potwierdzona zawarciem stosownego aneksu do umowy o pracę i podpisana przez dwie strony stosunku pracy, jeśli zmiana ta jest wprowadzana na mocy porozumienia stron.

 Czy informacja o podwyżce znajdzie się na dodatkowym pasku płacowym?

Informację o podwyżce otrzyma pracownik uprawniony do podwyżki na stosownym dokumencie kadrowym. Podwyżka wynagrodzenia będzie widoczna dla Pracownika na jego pasku płacowym poprzez większą kwotę wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast odrębny, dodatkowy pasek płacowy w grudniu będzie stanowił potwierdzenie dokonania wyrównania wynagrodzenia za miesiąc październik i listopad 2017 roku, w związku z podwyżką, które zostanie wypłacone poza standardowym terminem wypłaty wynagrodzenia w Poczcie Polskiej tj. do 20 grudnia 2017 roku.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN