Poniżej prezentujemy informacje dotyczące premii wynikających z Regulaminu premiowania obowiązującego do końca kwietnia br. oraz premiowania osób, które nie podpisały porozumień zmieniających, związanych z wejściem w życie nowego Regulaminu.

Premia za kwiecień wg starego regulaminu Premiowania

Pracownicy premiowani kwartalnie otrzymali premię za I kwartał br. (styczeń-marzec) w maju br.  Warunkiem wypłaty premii dla Pracowników z okresem premiowania kwartalnym było osiągnięcie wyniku finansowego na poziomie co najmniej 90% zakładanych wartości w I kwartale br. oraz narastająco w okresie styczeń-marzec 2017 r.

Ww. warunki w I kwartale br. zostały spełnione, natomiast w II kwartale br. wymóg ten nie został osiągnięty. Wynik finansowy za II kwartał 2017r. został zrealizowany na poziomie niższym niż 90% zakładanych wartości, wobec powyższego premia za kwiecień 2017r. nie może zostać wypłacona.

Premia dla osób, które nie podpisały porozumień zmieniających 

Pracownicy, którzy nie podpisali porozumień zmieniających, premiowani są nadal wg starych zasad Regulaminu premiowania. Dla pracowników premiowanych kwartalnie warunkiem wypłaty premii jest wynik za II kwartał. W związku z niezrealizowaniem wyniku za II kwartał br. z powodów opisanych powyżej, dla tej grupy pracowników premia również nie może zostać uruchomiona.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania dla uruchomienia premii wg. Regulaminu premiowania z 2015 r. (m.in. wynik finansowy firmy na określonym poziomie warunkujący wypłatę premii), pragniemy zwrócić uwagę, że obowiązujące obecnie regulacje (Regulamin premiowania wprowadzony w 2017 roku), zgodnie z zamierzeniem Zarządu PP S.A., są korzystniejsze dla Pracowników.”

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN