Regulamin premiowania – premiowanie w 2018 r

Regulamin premiowania, obowiązujący od maja 2017 roku, został przyjęty na czas nieokreślony. Zdefiniowane są w nim parametry, które posłużą do wyliczenia kwot poszczególnych rodzajów premii i mają charakter uniwersalny, tj. mają zastosowanie w kolejnych latach.

W par. 3 pkt. 1 Regulaminu zapisano, że fundusz premiowy na dany rok kalendarzowy określa Pracodawca, przyjmując że wyniesie on nie mniej niż 12 % planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych. Dotyczy to także roku 2018.

Inny zapis w Regulaminie mówi, że miesięczna wysokość bazy premiowej, od której następnie wylicza się wartości kwotowe poszczególnych rodzajów premii, stanowi iloraz planowanej kwoty funduszu premiowego i planowanego średniorocznego zatrudnienia w etatach, podzielony przez 12 miesięcy.

Z tak jak powyżej obliczonej bazy premiowej wylicza się kwoty brutto poszczególnych rodzajów premii, wg określonych wartości procentowych tj.:

 - 62,5 % bazy premiowej  - premia czasowo-jakościowa,

 - 18,75 % bazy premiowej - dla premia zadaniowa, 

 - 18,75 % bazy premiowej  - premia wynikowa.

Baza premiowa dla Pracownika

premia_grafika

Istotnym elementem, niezbędnym do ustalenia kwotowych wartości premii na 2018 rok, jest plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok, z którego będą wynikały parametry potrzebne do ich wyliczenia tj. fundusz wynagrodzeń zasadniczych i średnioroczny plan zatrudnienia w etatach.

Po zatwierdzeniu planu rzeczowo - finansowego Pracodawca niezwłocznie przekaże Pracownikom informacje o kwotach premii obowiązujących w 2018 roku.

 

Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, Załącznik nr. 3 do Regulaminu premiowania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku i nie zwalnia to Pracodawcy z wypłaty premii w 2018 roku.

 

 

 

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN